türkiye’de kumar yargı yetkisi zormu 10

MBC'nin Yeni Draması "Man Who Dies to Live" İslami Değerlere Hakaret Ettiği Gerekçesiyle Ağır Ateş Altında !

Şehirlerimizde, beldelerimizde ve köylerimizde gençlerimizinserbest zamanlarını spor yoluyla değerlendirebilmeleriiçin, her köye ve semte, kısa sürede hizmetesunulacak açık spor alanları yapımınahız verilmeli, konu için sponsor firmalar, sanayikuruluşları, genel müdürlüğümüzünözel girişimleriyle sağlanıp, desteğiteşvik edilebilir. Ayrıca, belde, ilçe, ilve büyükşehir belediyeleriyle spor ilçeve il müdürlükleri, yörede faaliyet gösterenişadamları ve sanayi kuruluşlarıylada işbirliği yapılabilir. DYP GRUBU ADINA İSMAİL KALKANDELEN (Kocaeli) - SayınBaşkan, değerli milletvekilleri; Devlet İstatistikEnstitüsü ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğübütçeleriyle ilgili olarak, Doğru Yol PartisiGrubu adına söz almış bulunuyorum; konuşmamabaşlamadan evvel, Yüce Meclisin siz değerli milletvekillerinisaygıyla selamlarım. İhracatımız, 1994 yılında yüzde18, 1995 yılında yüzde 19,5 artmış;1996 yılı ihracatının 24,5 milyardolar ve artış hızının yüzde13,2 olması bekleniyor. Aktif ihracatçı sayımız17 bini aşmış, 169 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiş.

Araç alımı, kullanımıkonusunda, yine, yanlış bilgilendirildiğinizisöylüyorum. Kuruluşlara mutlaka ve mutlaka, çocuklarımızve yaşlılarımız için, taşımaamaçlı araçlar alınmalıdır\. Canlı oyun odalarında gerçek zamanlı olarak diğer oyuncularla mücadele et. paribahis\.Kurum araçlarının yüzde 50'sinden fazlası10 yaşın üzerindedir, kullanılmaz durumdadır.Bu nedenle, bu araçlara önem verilmesini... Alınacakkamyonların ihtiyaç olduğunu biliyoruz; ama,öncelikli olanlar var. Kurumun 1997 yılı bütçesi9,8 trilyon olup, bunun yüzde 69,2'si personel giderlerine,yüzde 21,3 diğer cari giderlere yüzde, 7,4'üyatırıma ve yüzde 2,1'i ise transfer kalemlerineharcanmaktadır. Bu bütçe, geçen yılkibütçenin de gerisinde kalmıştır.Sayın Bakanın da söylediği gibi, bu bütçe,yetersiz bir bütçedir.

Tepecik'teki arkadaşlar öyle söylüyorlar.Bunu ben söylemedim; Bana, kendi bölgelerindeki vatandaşlarımızdangelen mektuplar. Bu konuyu bile açmayacaktım; sadece,askerliğiyle ilgili, Atatürk'ün “ben, sporcununçevik, zeki, ahlaklısını severim”dediğini... Bunların başında olan birSayın Bakan bir de askerliğini yapmışolsa daha iyi olmaz mı düşüncesiyle hareketetmiştim. Bundan Sayın Bakanın alınmasına,benim hakkımdaki düşüncesine... Ama, iyi ki böylekonuşmuşum; çünkü, Sayın Bakanasöz hakkı doğdu, konuşulacak olaylarıortaya çıkardı. Bu bakımdan, ben,Sayın Bakanın bu konuşmasınıyadırgıyorum ve yanlış olduğunudüşünüyorum.

  • Doğru YolPartisi olarak, bu çocuklarımızıntopluma kazandırılması üzerinde önemledurduğumuzu, bu yönde atılacak her olumlu adımınarkasında ve işleyişin takipçisi olacağımızıözellikle belirtmek istiyorum.
  • Murat’ın ölüm sebebi, değerli milletvekilleri, 28 yaşındaaşırı alkolden öldü.
  • Sayın Türeli’ninbir sorusu var, torba tasarıda Yeşilay Cemiyetine ilişkin hükümlerin olduğuSağlık Bakanlığından bütçe… doğrusu sebebi muhtemelen tabii ki bu uyuşturucu,alkollü içki yani bu türden bağımlılıkları azaltmaya yönelik mücadelede elinigüçlendirmek için ilave bir imkân olarak herhâlde düşünüldü.
  • Değerli milletvekilleri, ekonomik olarak Hükümetimizinyaptığı bazı önemli çalışmalardanda bu vesileyle bahsetmek isterim.

İçki içmek bir erdemdeğildir, içmemek de bir erdem değildir. Sağlığına önem veren insanlar alkollüiçki içmeyebilir, hiç içmeyebilir, az içebilir, bazıları sağlık nedeniyle değilinancı gereği alkollü içki içmeyebilir. Demokratik bir toplumda, demokratik birülkede bunların hepsi saygıdeğerdir. Devlet, yönetimler, hükûmetler bireylerinbu tercihlerine saygı göstermek zorundadır ancak teklifin yaklaşımı maalesefböyle olmamıştır. Teklif ideolojik bir yaklaşımla, inanca dayalı bir yaklaşımlaalkolü ve alkollü içki tüketimini Türkiye’nin gündeminden kaldırmakistemektedir. Teklifin ilk hâli dikkate alındığında bu yaklaşımın çok rijit,çok katı bir şekilde olduğunu görüyoruz.

Bakınız,sorular faslına geçmemiştik, zatı âlinizsorular faslına geçmeden soru sorduğunuz için... ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Sayın Başkan,ben ikazımı haklı olarak yaptığımızannediyordum; fakat, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarımbürokrasi dersi vermeye kalktılar. Saygıdeğer Bakan arkadaşımınbunda hiçbir dahli yok; çünkü, arkasıdönük oturuyor. BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, müsaade edermisiniz...Sayın milletvekilleri...Sayın İdareAmirleri... MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Biliyorsan, bununsavunulacak yeri olmadığını da görmenlazım. MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Burada, arkadaşlarımızınikazına rağmen, Sayın Genel Müdürbu tavrını devam ettiriyor; böyle durumlardaMeclis Başkanları, çoğu zaman, bürokratlarıbu salondan çıkarmışlardır.Bu, Parlamentoya olan bir saygıdır. BAŞKAN - Sayın Yürür, birleşimi benyönetiyorum; rica ediyorum... ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) - Bir memur -herhaldegenel müdürdür- oradan buraya, eliyle, koluylamilletvekiline cevap veriyor.

Bu zor veproblemli çalışma çerçevesinin belirlenip basın emekçilerinin tüm sosyalgüvencelere ve insanca yaşam koşullarına kavuşturulması amacıyla Anayasa'nın98’inci, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırmasıaçılmasını arz ederim. LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan,Başbakanın kısa bir süre önce Reyhanlı’da gerçekleştirilen saldırıda ölenyurttaşlarımızın yakınlarını ve Reyhanlı’yı ziyaret edeceğini öğrendik. Elbettebir Başbakanın ülkesinin her köşesindeki üzücü olayları takip etmesi veherkesten önce oraya gitmesi en normal olanıdır ancak bundan tam bir buçuk yılönce Uludere’de öldürülen 34 yurttaşımızın yakınlarını Başbakan bugüne kadarniçin ziyaret etmemiştir, Uludere’ye niçin gitmemiştir ya da gidememiştir? Harun Mosmos adında 7 yaşındaki birevladımız geçirdiği bir kaza sonucunda biçerdövere iki ayağını birden kaptırdı.Olay olduktan sonra ailesi onu Çaycuma Devlet Hastanesine götürdü. Onlar da ilkmüdahaleden sonra Zonguldak Devlet Hastanesine sevk ettiler. Uzuvlarındikilmesi için irtibata geçilen Hacettepe, ilk beş altı saatin çok önemliolduğunu, derhâl uçak ambulans ya da helikopter ambulansla hastanın veuzuvların usulüne uygun olarak sevkini talep etti.

Değerlimilletvekilleri, Hükûmet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemineyeni bir torba yasa daha getirmiştir. Hükûmet, Türkiye Büyük Millet Meclisiyasama görev ve yetkisine zarar veren torba yasa uygulamasını sürdürmektedir.Hükûmet bu konuyu âdeta bir alışkanlık hâline getirmiştir. Hükûmet tarafındanacele bir şekilde Genel Kurula getirilen bu torbanın içi boştur. Milletimizin gündemiyle Hükûmetingündemi hep farklılık arz etmektedir. Hükûmet her türlü, milletimizin gündeminiyakalayamamıştır, yakalamış olsaydı, bu torba yasaların içinde milletimiz içindaha yararlı ve daha faydalı çalışmalar yer alırdı. Görüşülmekteolan 463 sıra sayılı Kanun Teklifinin 5 inci maddesinin son fıkrasınınaşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Şimdi, ben şunu söyleyeceğim,halk arasında söylenen bir söz var, bunun farkında mısınız siz bilmiyorum.Artık deniyor, önceden ibadet evinde yapılırdı, kimse istismar edilmemesiniisterdi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *